Ikonhus

Ordlista

Några vanligt förekommande ord i vår bransch som kanske inte är helt självklara för alla:

A-ritning Arkitektens ritning som skalenligt visar mått och rumsfördelning. Även underlag för entreprenörens byggarbete.
Byggförsäkring En frivillig försäkring för byggfel som inte täcks av entreprenörens 10-åriga försäkring.
Bygglov Innan man bygger måste man ansöka om bygglov. Det gör man hos kommunen i den kommun man önskar bygga sitt hus.
Byggsats Alla ingående komponenter ovan grund.
Delad entreprenad Delad entreprenad på flera parter innebär att du träffar separata avtal med olika entreprenörer såsom byggentreprenör, markentreprenör, grundläggningsentreprenör, olika hantverkare etc.
Detaljplan Med en detaljplan reglerar kommunen hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen talar därför om vad du och andra får och inte får göra för byggåtgärder inom planområdet.
Elanslutningsavgift Kostnad för att ansluta en fastighet till elnätet.
Entreprenad Byggnationen av ditt hus. Kan vara hel eller delad.
Förhandsbesked Ett sätt att tidigt (innan bygglov) få reda på om det du planerar att bygga är möjligt att bygga på den plats du tänkt dig. Du ansöker om förhandsbesked hos kommunens byggnadsnämnd.
Grund Det som huset står uppställt på. Kan vara gjuten platta, torpargrund, plintar.
Kontrollansvarig Oberoende utsedd som följer hela bygget, kostnad 15 – 20 000 kr.
K-ritning Konstruktionsritning som tas fram av byggnadskonstruktör som visar bärkraftighet, dimensionering och stomritning.
Köpeavtal Skriftlig överenskommelse mellan köpare och säljare som reglerar köpeskilling och tillträdesdatum m m.
Lagfart Den officiella registreringen på ett förvärv av fast egendom. Vanligtvis 1,5 % av köpeskillingen plus ev avgift från bank för privatpersoner.
Markarbete Förberedande arbete för att kunna gjuta en grund, sprängningsarbeten, anläggning av gräsmatta, infart, parkering etc.
Marklov Inom ett område med detaljplan behöver du ansöka om marklov om du vill ändra tomtens höjdläge avsevärt, detta gör du hos kommunens byggnadsnämnd. Du kan även behöva marklov för att fälla träd eller plantera skog i ett område med detaljplan.
Nybyggnadskarta En karta över fastigheten dvs tomten. Kartan är också en del av bygglovshandlingarna.
Nyckelfärdigt Byggsats + entreprenad (byggnation). Ej innehållande kostnad för mark och grund.
Pantbrev Ett dokument som används som säkerhet för lån. Kostnad för uttag är 2 % av det totala belopp som är är belånat med bottenlån.
Planavgift Avgift för de kostnader som kommunen har haft när detaljplanen togs fram.
Produktionskostnadskalkyl Sammanställning av kostnader som vanligtvis önskas av banken.
Slutbesiktning Utförs av en oberoende besiktningsman tillsammans med entreprenören (köparen).
Slutbesked För att bygget ska anses avslutat och du ska få flytta in krävs ett slutbesked från Byggnadsnämnden som utfärdar det förutsatt att alla krav är uppfyllda.
Slutsamråd Med kommunen på plats genomgång att ta huset i bruk.
Startavgift Avgift till kommunen för handläggning av startmöte och startbesked 15 – 20 000 kr.
Startbesked Skriftligt besked från Bygglovsnämnden som innebär att du nu kan påbörja ditt bygge.
Startmöte Möte med kommun och kontrollansvarig för godkännande av byggstart.
Tomt Marken för din byggnation. Bra att tänka på: är kommunalt V/A framdraget, byggrätt, eventuella nödvändiga sprängningsarbeten etc.
V/A Vatten och avlopp.
Anslutningsavgift V/A Avgift för påkoppling till kommunalt vatten och avloppsystem.